TSUM Christmas dinner


Director: Gina Onegina

Cinematography: Zhenya Kozlov

Stylist: Natasha Goldenberg

Production design: Nastya Bezrukova ++

Photographer: Alyona Kuzmina

Producer: Natasha Yurchenko 

Using Format